ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ลงทะเบียน

การแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาเครื่อง PC เบื้องต้น (PC Maintenance) (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดอบรม / สัมมนา : 16/06/2564 - 18/06/2564
หมดเขตลงทะเบียน : 10/01/2564