ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ลงทะเบียน

การนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถาน รุ่นที่ 1

 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดอบรม / สัมมนา : 10/11/2563 - 10/11/2563
หมดเขตลงทะเบียน : 09/11/2563