ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ13/11/2563 - 13/11/2563
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่09/11/2563
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน38 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง8 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง

การนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณวัตถุ รุ่นที่ 2

 

                 ตามที่ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรมศิลปากร และได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดการประชุมอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันครบถ้วน นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงได้กำหนดให้มีโครงการจัดอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศขึ้น

อบรมเวลา 9.00 น. - 16.00 น.

 

วิทยากร

image

นายยศสกล ปิตินานนท์

เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เฟเวอร์ริทดีไซน์ จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นายศุภณัฐ สวัสดี 01/10/2563 ยืนยัน
2 นางสาวศิริพร อุณภิรมย์ 01/10/2563 ยืนยัน
3 นายคงกมล รัฐปัตย์ 02/10/2563 ยืนยัน
4 นางสาววิลาวัลย์ ยศเมา 02/10/2563 ยืนยัน
5 นางสาวสุรีรัตน์ ทองภู 02/10/2563 ยืนยัน
6 นางสาวกรกช พาณิชย์ 02/10/2563 ยืนยัน
7 นางสาวอทิตยา ถิระโชติ 03/10/2563 ยืนยัน
8 นายสมชาติ จอมอุยมะดัน 03/10/2563 ยืนยัน
9 นางสาววิภาวัลย์ สมฝ้าย 03/10/2563 ยืนยัน
10 นางสาวชุติณัฐ ช่วยชีพ 03/10/2563 ยืนยัน
11 นางสาววัชราภรณ์ มธุรกันต์ 04/10/2563 ยืนยัน
12 นางสาวธารารัตน์ บุญพา 04/10/2563 ยืนยัน
13 นางสาวนภัสสร แย้มคงเมือง 04/10/2563 ยืนยัน
14 นางปัทมา เย็นอนงค์ 05/10/2563 ยืนยัน
15 นายนครรัฐ อ่องพิมาย 05/10/2563 ยืนยัน
16 นางสาวธนินทร นิธิอาชากุล 05/10/2563 ยืนยัน
17 นางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี 07/10/2563 ยืนยัน
18 นางสาวกมลรัตน์ ชวนสบาย 07/10/2563 ยืนยัน
19 นางสาวพรรณลักษณ์ พันธ์วนิชดำรง 07/10/2563 ยืนยัน
20 นายรัฐพงศ์ เกตุรวม 07/10/2563 ยืนยัน
21 นางสาวนาถฤดี อำไพฤทธิ์ 08/10/2563 ยืนยัน
22 นางสาวชุติมา อัตปัญญา 08/10/2563 ยืนยัน
23 นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์ 09/10/2563 ยืนยัน
24 นางสาวพลอยนภา พงษ์ภุมมา 09/10/2563 ยืนยัน
25 นางสาวพัทธนันท์ หิริสถาพร 09/10/2563 ยืนยัน
26 นางสาวอรุณี แซ่เล้า 09/10/2563 ยืนยัน
27 นายอริย์ธัช นกงาม 09/10/2563 ยืนยัน
28 นายเพิ่มพันธ์ นนตะศรี 09/10/2563 ยืนยัน
29 นางสาวฑิตาพร ชำนาญ 09/10/2563 ยืนยัน
30 นางสาวนัยนา วงค์แววดี 09/10/2563 ยืนยัน
31 นายอรรณพ แจ้งสว่าง 15/10/2563 รอ
32 นางสาวเจนจิรา วิริยะ 18/10/2563 รอ
33 นางสาวกิติยา กิจสุวรรณ 21/10/2563 ยืนยัน
34 นางสาวสุลัยดา เจะพร 21/10/2563 รอ
35 นางสาวนุสรีย์ ชายกุล 21/10/2563 รอ
36 นายทศพร ทองคำ 28/10/2563 ยืนยัน
37 นายณิชพัณณ์ สิทธิดง 29/10/2563 ยืนยัน
38 นางสาวมุทิตา อร่ามรุ่งทรัพย์ 09/11/2563 รอ