ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

การออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ Advanced AutoCAD (3D Modeling) (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

         

 ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564  

 

          ในปัจจุบันการทำงานด้าน การออกแบบวัตถุหรือชิ้นงานซึ่งจะนำไปใช้ในงานด้านต้าง ๆ ได้เกิดความต้องการที่จะเห็นรูปแบบมุมมองหลาย ๆ ด้าน หรือภาพที่มีหลายมิติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การวิเคราะห์ภาพวัตถุทำได้ง่ายขึ้น ก่อนที่จะนำไปผลิตหรือจะวางในตำแหน่งงานจริง ทั้งยังสามารถนำวัตถุที่ออกแบบไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวและนำไปประยุกต์ใช้กับงานดานอื่น เช่น การตกแต่งภายใน...

19/05/2564 - 21/05/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม