ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

อบรมมัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร รุ่นที่ ๓

ประกาศกองโบราณคดี

                  เรื่อง  รับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว    

                                           ในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร รุ่นที่ ๓

                                &nb...

18/12/2563 - 21/12/2563    กองโบราณคดี อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ชั้น ๕ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กทม.    40


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม