ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic บนสมาร์ทโฟน ด้วย CANVA

                     เพื่อให้บุคลากรของกรมศิลปากร สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์สำหรับการออกแบบ ของชิ้นส่วน เนื้อหา และรูปภาพต่าง ๆ ด้วยการสร้างชิ้นงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดย Smart Phone ที่รองรับระบบปฏิบัติการ ทั้ง IOS และ Android อีกทั้งสามารถเข้าถึงและแก้ไขการออกแบบได้จากคอมพิวเตอร์และจากโทรศัพท์มือถือก็ได้ ซึ่งนับเป็นโปรแกรมในการสร้างงาน Infographic หรืองานนำเสนอที่กำลังเป็นที่นิยมในทุกองค์กร

24/04/2567 - 26/04/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม