ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

   ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 25-27 มกราคม 2564  

 

          ยุคสมัยใหม่ที่มีความมากมายของปรมิาณข้อมูลอันมหาศาล รวมทั้งความลุ่มลึกซับซ้อนในเชิงคุณภาพ ทําให้ผู้นำเสนอข่าวสารข้อมูลประสบปัญหาที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เวลาหรือ คา่ใช้จ่ายที่จะนําเสนอเนื้อหาที่มากมายทั้งในเชิงปรมิาณและคุณภาพเหล่านี้ ใหผู้รับข่าวสารสามารถ บริโภคและเข้าใจเนื้อหาสาระได้ในระยะเวลาอันจํากัด ซึ่งเป็นที่มาของแนวความคิดอินโฟกราฟิก (Infographic)
     ...

25/01/2564 - 27/01/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม