ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

การแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาเครื่อง PC เบื้องต้น (PC Maintenance) (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

         ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564  

          ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่มีความจำเป็นอย่างมากและเป็นปัจจัยหลักที่จำทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการใช้งานโอกาสที่จะเกิดปัญหากับเครื่องย่อมเป็นไปได้ ดังนั้นผู้ใช้ควรมีความเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์และความมีความรู้พื้นฐานในการแก้ปัยหาเครื่อง PC เบื้องต้น เพื่อสามารถว...

16/06/2564 - 18/06/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม