ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วย facebook, Tiktok, และ Youtube

 

                     การใช้เครื่องมือดิจิทัล อาทิเช่น Facebook, Tiktok  และ YouTube เพื่อการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ของหน่วยงาน และองค์กรของตน ทำให้ข่าวสารและกิจกรรมเหล่านั้น ได้ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเครื่องมือเหล่านี้ ต่างมีแพลตฟอร์มของตนเอง และมีกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามความสนใจ รวมถึงการใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรม ของสมาชิก ทุกคน ในการติดตามข่าวสาร กิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับเนื้อหาข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปสร้างคอนเทนต์ ต่างๆ ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการขยายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างขวาง

19/06/2567 - 21/06/2567    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม