ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ระบบงานสารบรรณตามตารางกำหนดอายุเอกสารกรมศิลปากร เพื่อเชื่อมต่อระบบงานจดหมายเหตุในส่วนของงานบริหารเอกสาร รุ่นที่ 2

         

ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มแล้ว

 

          กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม ทุกประเภท ทั้งหนังสือเพื่อดำเนินการ หนังสือเวียนเพื่อทราบ เช่น ประกาศ คำสั่ง หนังสือประชาสัมพันธ์เป็นต้น สามารถค้นหาติดตาม เปิดอ่านเอกสารแนบ ตรวจสอบความก้าวหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนปัจจุบัน และหลักสำคัญของโคร...

08/10/2563 - 08/10/2563    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศิลปากรเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


 

ปฏิทินการสัมมนาอบรม