ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

สัมมนาอบรม

อบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรม

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมโดย
บริษัท บุ๊คโดส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๗๘/๒๕๖๖ นั้น

 
ในการนี้ บริษัทผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
จึงขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฯ...

16/10/2566 - 16/10/2566    ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์    30