ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

สัมมนาอบรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 4 (เวลา 9.00 น - 12.00 น)

                 กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม...

16/02/2564 - 16/02/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 4 (เวลา 13.00 น - 16.00 น)

                กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม ทุกปร...

16/02/2564 - 16/02/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 3 (เวลา 9.00 น - 12.00 น)

                 กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม...

15/02/2564 - 15/02/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 3 (เวลา 13.00 น - 16.00 น)

                  กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกร...

15/02/2564 - 15/02/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 2 (เวลา 9.00 น - 12.00 น)

                 กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม...

29/01/2564 - 29/01/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 2 (เวลา 13.00 น - 16.00 น)

                 กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม...

29/01/2564 - 29/01/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 1 (เวลา 9.00 น - 12.00 น)

                     กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน...

28/01/2564 - 28/01/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 1 (เวลา 13.00 น - 16.00 น)

                 กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม...

28/01/2564 - 28/01/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30


สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

   ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 25-27 มกราคม 2564  

 

        &n...

25/01/2564 - 27/01/2564    ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม    30