ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ลงทะเบียน

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดอบรม / สัมมนา : 21/04/2564 - 23/04/2564
หมดเขตลงทะเบียน : 30/03/2564