ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร

ลงทะเบียน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 1 (เวลา 9.00 น - 12.00 น)

 

สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
วันที่จัดอบรม / สัมมนา : 28/01/2564 - 28/01/2564
หมดเขตลงทะเบียน : 15/01/2564