ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ16/10/2566 - 16/10/2566
สถานที่ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่12/10/2566
หน่วยงานผู้จัดห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงานนางสาวพัชร์ญา ดาวเรือง
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน11 คน

อบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรม

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมโดย
บริษัท บุ๊คโดส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๗๘/๒๕๖๖ นั้น

 
ในการนี้ บริษัทผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
จึงขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฯ สำหรับผู้ดูแลระบบ  
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง 

 

วิทยากร

# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางกมลชนก พรภาสกร 10/10/2566 ยืนยัน
2 นายอมรเทพ โพธิ์ทอง 11/10/2566 ยืนยัน
3 นางสาวภารณี ทองจุไร 11/10/2566 ยืนยัน
4 นายอรรณพ แจ้งสว่าง 11/10/2566 ยืนยัน
5 นางสาวพลอยไพลิน ปุราทะกา 12/10/2566 ยืนยัน
6 นางสาวธัญนัฏกร กล่ำแดง 12/10/2566 ยืนยัน
7 นางสาวเณศรา นาคทรรพ 12/10/2566 ยืนยัน
8 นายชญานิน นุ้ยสินธุ์ 12/10/2566 ยืนยัน
9 นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ 12/10/2566 ยืนยัน
10 นางสาวพัชรีพร ชูศรีทอง 12/10/2566 ยืนยัน
11 นางสาวกัญญ์วรา พุ่มโพธิ์ 12/10/2566 ยืนยัน