ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ26/04/2564 - 30/04/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่30/03/2564
หน่วยงานผู้จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน37 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง7 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง
ลงทะเบียน

การผลิตสิ่งพิมพ์เบื้องต้น (InDesign) (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

  ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 26-30 เมษายน 2564  

 

            การผลิตสิ่งพิมพ์เบื้อต้น (InDesign) เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้าน สิ่งพิพม์ งานออกแบบเอกสาร หรือเรียกง่าย ๆ ว่าโปรแกรมจัดหน้ากระดาษ จุดเด่นของโปรแกรม InDesign คือสามารถทำงานด้านการจัดหน้ากระดาษได้ เป็นอย่างดีซึ่งคล้าย ๆ กับการ นำเอาโปรแกรม PageMaker มารวมกับโปรแกรม Illustrator ระบบการทำงานของโปรแกรม InDesign ไม่สามารถใช้ InDesign เดี่ยว ๆ ได้ ต้องมีความรู้พื้นฐานของ Photoshop และ illustrator ด้วยการเตรียมรูปภาพจาก Photoshop และเตรียมคลิปอาร์ต Logo ต่าง ๆ มาจาก illustrator เป็นต้น

 

วิทยากร

image

นายภูมิรัตน์ จบกลศึก

วิทยาการจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวณัฐพร แก่นสน 16/10/2562 ยืนยัน
2 นางสาวปิยนันท์ ชอบศิลประกอบ 17/10/2562 ยืนยัน
3 นายคงกมล รัฐปัตย์ 18/10/2562 ยืนยัน
4 นายลักษมณ์ บุญเรือง 18/10/2562 ยืนยัน
5 นางสาวปุณยาพร จีระประภา 18/10/2562 ยืนยัน
6 นายพิทักษ์พงศ์ เก้าเอี้ยน 18/10/2562 ยืนยัน
7 นางสาวทิพวรรณ ภูอาศัย 18/10/2562 ยืนยัน
8 นางสาวฤดีพร วิทยะเสถียรกุล 18/10/2562 ยืนยัน
9 นายจักรพันธ์ เพ็งประไพ 21/10/2562 ยืนยัน
10 นางสาวทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ 21/10/2562 ยืนยัน
11 นางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล 21/10/2562 ยืนยัน
12 นางสาวชนิดา สีหามาตย์ 21/10/2562 ยืนยัน
13 นางสาวจุตินาฏ บวรสาโชติ 22/10/2562 ยืนยัน
14 นายจมร ปรปักษ์ประลัย 22/10/2562 ยืนยัน
15 นายพงศ์ธร เหียงแก้ว 22/10/2562 ยืนยัน
16 นายนิธิ แสนมโนรักษ์ 22/10/2562 ยืนยัน
17 นางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ 22/10/2562 ยืนยัน
18 นายสิทธิชัย สิริรัชมงคล 22/10/2562 ยืนยัน
19 นายฤทธิเดช ทองจันทร์ 24/10/2562 ยืนยัน
20 นายอธิป พวงสมบัติ 24/10/2562 ยืนยัน
21 นางสาวกนกวรรณ สุนทรวิภาต 24/10/2562 ยืนยัน
22 นางสาวจิตติพาณี คล้ายทอง 24/10/2562 ยืนยัน
23 นายอภิชาติ สุวรรณ 24/10/2562 ยืนยัน
24 นางสาวกรอุมา นุตะศรินทร์ 24/10/2562 ยืนยัน
25 นายเดโชชัย ลิ้มทอง 24/10/2562 ยืนยัน
26 นางสาวดุษฎี ชัยเพชร 25/10/2562 ยืนยัน
27 นางสาวคณิตกุล เอี่ยมหนู 30/10/2562 ยืนยัน
28 นางสาวชเนตตี ยังคง 30/10/2562 ยืนยัน
29 นายกานต์ รับสมบัติ 30/10/2562 ยืนยัน
30 นางสาวสิริพัฒน์ บุญใหญ่ 31/10/2562 ยืนยัน
31 นางสาวธัญลักษณ์ สุขจุล 11/11/2562 ยืนยัน
32 นางโสภี เฮงสุดผล 15/11/2562 ยืนยัน
33 นางสาวสุกัญญา เรือนแก้ว 06/12/2562 รอ
34 นายธีระยุทธ์ สุวลักษณ์ 20/02/2563 ยืนยัน
35 นางสาวนัยนา มั่นปาน 11/12/2563 รอ
36 นางสาวจิรารัตน์ จารุวัฒนาศิริ 18/02/2564 ยืนยัน
37 นางสาวอัมพิกา นันทิกาญจนะ 26/03/2564 ยืนยัน