ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ17/03/2564 - 19/03/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่28/02/2564
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน27 คน
ลงทะเบียน

การสร้างเอฟเฟ็คภาพยนต์ด้วย Adobe after effect CS6 (รับเพิ่ม 3 คน)

ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 17-19 มีนาคม 2564  

  

           เป็นการเรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect CS6 เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุด ท่านจะได้ลองจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนต์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ, การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนต์, Video, Multimedia และบน Web site เป็นต้น

 

วิทยากร

image

นางสาวยุพาวดี ฐานขันแก้ว

วิทยากรจาก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
image

นางดวงกมล แก้วแดง

ผช.วิทยากรจาก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นายภูมิรัตน์ จบกลศึก 11/10/2562 ยืนยัน
2 นายณธัชพงศ์ แพทย์ศาสตร์ 16/10/2562 ยืนยัน
3 นายนาวี พงษ์กาญจนะ 17/10/2562 ยืนยัน
4 นายจิรายุ พรมจรรย์ 17/10/2562 ยืนยัน
5 นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 18/10/2562 ยืนยัน
6 นายวิรัตน์ คำแข็งขวา 18/10/2562 ยืนยัน
7 นางสาวจิตติพาณี คล้ายทอง 24/10/2562 ยืนยัน
8 นางสาวพัชรีพร ชูศรีทอง 26/10/2562 ยืนยัน
9 นางสาวปวีณา นพวารุมาศ 26/10/2562 ยืนยัน
10 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 29/10/2562 ยืนยัน
11 นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ 01/11/2562 ยืนยัน
12 นายพิสุทธิ์ ล้วนศรี 01/11/2562 ยืนยัน
13 นายเอก เจียมพุก 06/11/2562 ยืนยัน
14 นายอาภากร เกี้ยวมาศ 08/11/2562 ยืนยัน
15 นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี 15/11/2562 ยืนยัน
16 นางสาวอัจฉรา มิตรานนท์ 27/11/2562 ยืนยัน
17 นางสาวยุวดา ดวงมาก 11/12/2562 ยืนยัน
18 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ 11/12/2562 ยืนยัน
19 นางสาวธัญญพร มากคง 27/12/2562 ยืนยัน
20 นางสาวภานุชนาถ สุนทรมิตร 27/12/2562 ยืนยัน
21 นางสาวสุธิษา ทองเถื่อน 27/12/2562 ยืนยัน
22 นางสาวสิริยากร หอมสูงเนิน 27/12/2562 ยืนยัน
23 นางสาวกัลยา คันธี 13/01/2563 ยืนยัน
24 นางสาวฉัตราภรน์ จินดาเดช 24/01/2563 ยืนยัน
25 นายไอยคุปต์ ธนบัตร 13/02/2563 ยืนยัน
26 นายธันวา วงศ์เสงี่ยม 13/02/2563 ยืนยัน
27 นางสาวเปรมา สัตยาวุฒิพงศ์ 20/02/2563 ยืนยัน