ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ17/03/2564 - 19/03/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่28/02/2564
หน่วยงานผู้จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ35 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน28 คน

การสร้างเอฟเฟ็คภาพยนต์ด้วย Adobe after effect CS6 (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 17-19 มีนาคม 2564  

  

           เป็นการเรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect CS6 เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุด ท่านจะได้ลองจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนต์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ, การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนต์, Video, Multimedia และบน Web site เป็นต้น

 

วิทยากร

image

อภิชัย ศรีรัตนารุ่งเรือง

วิทยากรจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
image

ชิโณรส หวังตระกูลสร้าง

ผู้ช่วยวิทยากรจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นายภูมิรัตน์ จบกลศึก 11/10/2562 ยืนยัน
2 นายณธัชพงศ์ แพทย์ศาสตร์ 16/10/2562 ยืนยัน
3 นายจิรายุ พรมจรรย์ 17/10/2562 ยืนยัน
4 นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 18/10/2562 ยืนยัน
5 นายวิรัตน์ คำแข็งขวา 18/10/2562 ยืนยัน
6 นางสาวจิตติพาณี คล้ายทอง 24/10/2562 ยืนยัน
7 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 29/10/2562 ยืนยัน
8 นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ 01/11/2562 ยืนยัน
9 นายพิสุทธิ์ ล้วนศรี 01/11/2562 ยืนยัน
10 นายเอก เจียมพุก 06/11/2562 ยืนยัน
11 นายอาภากร เกี้ยวมาศ 08/11/2562 ยืนยัน
12 นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี 15/11/2562 ยืนยัน
13 นางสาวอัจฉรา มิตรานนท์ 27/11/2562 ยืนยัน
14 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ 11/12/2562 ยืนยัน
15 นางสาวธัญญพร มากคง 27/12/2562 ยืนยัน
16 นางสาวภานุชนาถ สุนทรมิตร 27/12/2562 ยืนยัน
17 นางสาวสุธิษา ทองเถื่อน 27/12/2562 ยืนยัน
18 นางสาวสิริยากร หอมสูงเนิน 27/12/2562 ยืนยัน
19 นางสาวฉัตราภรน์ จินดาเดช 24/01/2563 ยืนยัน
20 นายไอยคุปต์ ธนบัตร 13/02/2563 ยืนยัน
21 นายธันวา วงศ์เสงี่ยม 13/02/2563 ยืนยัน
22 นางสาวพิชนันท์ เงางาม 09/12/2563 ยืนยัน
23 นางสาวอันติกา สมพงษ์ 14/12/2563 ยืนยัน
24 นางสาวสายอักษร รักคง 14/12/2563 ยืนยัน
25 นางสาวเบญจวรรณ จันทราช 21/12/2563 ยืนยัน
26 นางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ 19/02/2564 ยืนยัน
27 นายเอกพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 24/02/2564 ยืนยัน
28 นางสาวขวัญฤทัย ชิณะโชติ 11/03/2564 ยืนยัน