ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ25/01/2564 - 27/01/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่10/01/2564
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน40 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง10 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง
ลงทะเบียน

สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

   ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 25-27 มกราคม 2564  

 

          ยุคสมัยใหม่ที่มีความมากมายของปรมิาณข้อมูลอันมหาศาล รวมทั้งความลุ่มลึกซับซ้อนในเชิงคุณภาพ ทําให้ผู้นำเสนอข่าวสารข้อมูลประสบปัญหาที่สำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เวลาหรือ คา่ใช้จ่ายที่จะนําเสนอเนื้อหาที่มากมายทั้งในเชิงปรมิาณและคุณภาพเหล่านี้ ใหผู้รับข่าวสารสามารถ บริโภคและเข้าใจเนื้อหาสาระได้ในระยะเวลาอันจํากัด ซึ่งเป็นที่มาของแนวความคิดอินโฟกราฟิก (Infographic)
          หลักสตูรนี้ต้องการนําเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิก ทัง้ในเชิงแนวความคดิและการประยุกตใ์ช้ โดยเน้นแนวความคิดพื้นฐานของอินโฟกราฟิก ตลอดจนการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ    สร้างสื่ออินโฟกราฟิก โดยการใช้โปรแกรมที่คุ้นเคยและมีใช้กันเป็นโปรแกรมพื้นฐานของคอมพวิเตอร์ ในสํานักงาน คือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อใช้ตกแตง่ จัดการภาพที่จะนํามาใช้ประกอบใน การสร้าง Infographic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร

image

นางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์

วิทยากรจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงงาม 15/10/2562 ยืนยัน
2 นายณธัชพงศ์ แพทย์ศาสตร์ 16/10/2562 ยืนยัน
3 นางสาวภัทราวดี ดีสมโชค 16/10/2562 ยืนยัน
4 นางสาวอรุณี แซ่เล้า 16/10/2562 ยืนยัน
5 นางสาวอรวรรณ ขัดสม 17/10/2562 รอ
6 นายคงกมล รัฐปัตย์ 18/10/2562 ยืนยัน
7 นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 18/10/2562 ยืนยัน
8 นายจามีกร ชูทรัพย์ 18/10/2562 ยืนยัน
9 นางสาวกีรติ ศุภมานพ 18/10/2562 ยืนยัน
10 นางสาวณิชนันท์ รักพงษ์ไทย 18/10/2562 ยืนยัน
11 นางสาวกมลวรรณ นิธินันทน์ 18/10/2562 ยืนยัน
12 นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ 18/10/2562 ยืนยัน
13 นางสาวขนิษฐา คำลอย 18/10/2562 ยืนยัน
14 นางสาวสิริวิมล เรืองโภคา 18/10/2562 ยืนยัน
15 นายอำพร จันทพรม 18/10/2562 ยืนยัน
16 นางสาวธนินทร นิธิอาชากุล 20/10/2562 ยืนยัน
17 นางสาวนภัคมน ทองเฝือ 21/10/2562 ยืนยัน
18 นางสาวสุพัตรา สกุลกาญจนาภรณ์ 21/10/2562 ยืนยัน
19 นางสาวชนาธิป ไชยานุกิจ 21/10/2562 ยืนยัน
20 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ 21/10/2562 ยืนยัน
21 นางสาวเบญญาภา กิ้มเส้ง 22/10/2562 ยืนยัน
22 นางสาวจิรวรรณ จันทร์สนิท 22/10/2562 ยืนยัน
23 นายสิทธิชัย สิริรัชมงคล 22/10/2562 ยืนยัน
24 นายนิธิ แสนมโนรักษ์ 22/10/2562 ยืนยัน
25 นางตรีทิพย์ บัวริน 22/10/2562 ยืนยัน
26 นายเพิ่มพันธ์ นนตะศรี 22/10/2562 ยืนยัน
27 นางสาวจิตติพาณี คล้ายทอง 24/10/2562 ยืนยัน
28 นางสาวปิยะดา อินทร์สงค์ 25/10/2562 ยืนยัน
29 นางสาวพนิดา วงศ์บุญ 25/10/2562 ยืนยัน
30 นางสาวอุทิศ แก่นกระโทก 29/10/2562 ยืนยัน
31 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 29/10/2562 ยืนยัน
32 นางสาวพิมพิกา วะสาร 31/10/2562 รอ
33 นางสาวพรศิริ เลิศเสถียรชัย 01/11/2562 รอ
34 นางสาวทรายทอง ทองเกษม 07/11/2562 ยืนยัน
35 นางสาวพิมพ์ภณีย์ เนาวรัตน์ 11/11/2562 ยืนยัน
36 นางสาวธัญลักษณ์ สุขจุล 11/11/2562 รอ
37 นางสาวสุภัค สารีวงค์ 13/11/2562 ยืนยัน
38 นายจักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์ 19/11/2562 ยืนยัน
39 นายพิชญ ปานมี 19/11/2562 ยืนยัน
40 นายชาญชัย ศรีกัญญา 19/11/2562 รอ