ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ21/04/2564 - 23/04/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่30/03/2564
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน39 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง9 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง
ลงทะเบียน

การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

       

 ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 21-23 เมษายน 2564  

           โปรแกรม  Adobe Photoshop เป็นที่รู้จักกันดีด้านของการตกแต่งภาพและกราฟฟิกต่าง ๆ ปัจจุบัน Photoshop ยังสามารถนํามาพัฒนาควบคู่ไปกับการสรา้ง Web Design ไดเ้ป็นอย่างดี จึงทำให้การสร้างกราฟฟิกสำหรับอินเทอร์เน็ตง่ายขึ้น ผูใ้ช้โปรแกรม Photoshop จึงสามารถออกแบบ ตกแต่ง แก้ไขได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านการตกแต่งภาพและออกแบบเว็บเพจได้อย่างสวยงามและ น่าสนใจ 

 

วิทยากร

image

นางสาวสันทนา นันทขุน

วิทยากรจาก บริษัท ไอซีที อีโวลูชั่น จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาววันลีย์ กระจ่างวี 16/10/2562 ยืนยัน
2 นางสาวณัฐพร แก่นสน 16/10/2562 ยืนยัน
3 นางสาวสิริภา เจริญเขต 16/10/2562 ยืนยัน
4 นางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี 17/10/2562 ยืนยัน
5 นายอรรณพ แจ้งสว่าง 17/10/2562 ยืนยัน
6 นางสาวอรวรรณ ขัดสม 17/10/2562 รอ
7 นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล 18/10/2562 ยืนยัน
8 นางสาวขนิษฐา คำลอย 18/10/2562 ยืนยัน
9 นางสาวสิริวิมล เรืองโภคา 18/10/2562 ยืนยัน
10 นางสาวชนาธิป ไชยานุกิจ 21/10/2562 ยืนยัน
11 นางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล 21/10/2562 ยืนยัน
12 นางสาวอัจฉรา มิตรานนท์ 21/10/2562 ยืนยัน
13 นายฐษกร เภาทอง 21/10/2562 ยืนยัน
14 นางสาวเบญญาภา กิ้มเส้ง 22/10/2562 ยืนยัน
15 นางสาวจิรวรรณ จันทร์สนิท 22/10/2562 ยืนยัน
16 นายปฏิวัติ ทุ่ยอ้น 22/10/2562 ยืนยัน
17 นางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ 22/10/2562 ยืนยัน
18 นางสาวมณฑกาญจน์ อินทร์ทอง 22/10/2562 ยืนยัน
19 นางสาวเบญจพร คล้ายเกตุ 24/10/2562 ยืนยัน
20 นายอธิป พวงสมบัติ 24/10/2562 ยืนยัน
21 นางสาวกนกวรรณ สุนทรวิภาต 24/10/2562 ยืนยัน
22 นางสาวกรอุมา นุตะศรินทร์ 24/10/2562 ยืนยัน
23 นางสาวสุภารัตน์ ประทุมมา 25/10/2562 ยืนยัน
24 นางสาวพัชรีพร ชูศรีทอง 26/10/2562 ยืนยัน
25 นางสาวเลิศลักษณ์ สุริมานนท์ 26/10/2562 ยืนยัน
26 นางสาวมณฑาณี​ บุญมาศ 26/10/2562 ยืนยัน
27 นางสาวดุษฎี ชัยเพชร 28/10/2562 ยืนยัน
28 นางสาวฐิติภัทร พุงไธสง 28/10/2562 ยืนยัน
29 นายอนิรุทธิ์ ไขโพธิ์ 29/10/2562 ยืนยัน
30 นางสาวอุไรวรรณ แสงทอง 29/10/2562 ยืนยัน
31 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 29/10/2562 ยืนยัน
32 นางสาวเมริกา สงวนวงษ์ 31/10/2562 รอ
33 นางสาวกนกวรรณ โพธิสม 01/11/2562 รอ
34 นายณิชพัณณ์ สิทธิดง 02/11/2562 รอ
35 นางสาวธัญลักษณ์ สุขจุล 11/11/2562 รอ
36 นางสาวพัทธนันท์ หิริสถาพร 19/11/2562 รอ
37 นายจักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์ 19/11/2562 รอ
38 นายพิชญ ปานมี 19/11/2562 รอ
39 นางสาวอารยา อุ่มหลำ 10/01/2563 รอ