ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ19/05/2564 - 21/05/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่10/01/2564
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน45 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง15 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง
ลงทะเบียน

การออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ Advanced AutoCAD (3D Modeling) (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

         

 ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564  

 

          ในปัจจุบันการทำงานด้าน การออกแบบวัตถุหรือชิ้นงานซึ่งจะนำไปใช้ในงานด้านต้าง ๆ ได้เกิดความต้องการที่จะเห็นรูปแบบมุมมองหลาย ๆ ด้าน หรือภาพที่มีหลายมิติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การวิเคราะห์ภาพวัตถุทำได้ง่ายขึ้น ก่อนที่จะนำไปผลิตหรือจะวางในตำแหน่งงานจริง ทั้งยังสามารถนำวัตถุที่ออกแบบไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวและนำไปประยุกต์ใช้กับงานดานอื่น เช่น การตกแต่งภายใน การทำ Presentation โดยมีหัวข้อการเรียนดังนี้

          - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AutoCAD

          - ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับการเขียนภาพ 3 มิติ

          - เทคนิคและขั้นตอนในการสร้างรูป 3 มิติ

          - การออกแบบวัตถุ (Mode) ด้วยการใช้ 3D Surface Tool

          - การขึ้นรูปวัตถุด้วย Solid Modeling

          - วิธีการแก้ไข 3D Model

          - การสร้างภาพเหมือนจริง 3 มิติด้วย Rendering & Autovision

           

 

 

วิทยากร

image

นายอมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี

วิทยากรจาก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
image

นายจิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์

ผช.วิทยากรจาก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวชุตินันท์ กฤชนาวิน 10/10/2562 ยืนยัน
2 นายtreesak maktang 10/10/2562 ยืนยัน
3 นายธีระวัฒน์ สมโสภาพ 10/10/2562 ยืนยัน
4 นายเกรียงกมล นาคบางแก้ว 10/10/2562 ยืนยัน
5 นางสาวกัญฑิมา สัมมาวุฒธิ 10/10/2562 ยืนยัน
6 นางสาวพัชรี พัฒนจันทร์ 10/10/2562 ยืนยัน
7 นายมีนะเมษฐ์ ศิริสุข 10/10/2562 ยืนยัน
8 นางสาวระพี เปรมสอน 10/10/2562 ยืนยัน
9 นายกมล คำศรีจันทร์ 10/10/2562 ยืนยัน
10 นายปัญญา โพธิ์ดี 10/10/2562 ยืนยัน
11 นางสาวอรพรรณ หอมเทียน 10/10/2562 ยืนยัน
12 นายณัฐพงศ์ ขุนสนธิ 10/10/2562 ยืนยัน
13 นางสาวเพ็ชสุภา รัตนเพชร 10/10/2562 ยืนยัน
14 นางสาวปรินดา ป้องกงลาด 10/10/2562 ยืนยัน
15 นายเกียรติศักดิ์ หนูทองแก้ว 10/10/2562 ยืนยัน
16 นายทศพล ถังมณี 10/10/2562 ยืนยัน
17 นายเกษมสันต์ ยอดสง่า 10/10/2562 ยืนยัน
18 นายธีรยุทธ์ คงเพชร์ 11/10/2562 ยืนยัน
19 นางสาวสายอักษร รักคง 12/10/2562 ยืนยัน
20 นายรุ่งโรจน์ เครือสวัสดิ์ 12/10/2562 ยืนยัน
21 นายสาธิต ไชยหงษ์ 15/10/2562 ยืนยัน
22 นางสาวอันติกา สมพงษ์ 15/10/2562 ยืนยัน
23 นายนมัสวิน นาคศิริ 16/10/2562 ยืนยัน
24 นางสาวกัลยา คันธี 16/10/2562 ยืนยัน
25 นายภาณุพงศ์ ยศสุนทร 16/10/2562 ยืนยัน
26 นายอรรถพล เทียมเงิน 17/10/2562 ยืนยัน
27 นางสาวกาญจนา สากระแสร์ 18/10/2562 ยืนยัน
28 นายวัชระ มาศเสม 18/10/2562 ยืนยัน
29 นายอรรถกร โพธิจุไร 18/10/2562 ยืนยัน
30 นายสรรเพชญ จำปาเทศ 22/10/2562 ยืนยัน
31 นายปฐมพงศ์ เพชรสงค์ 22/10/2562 ยืนยัน
32 นายนิธิ แสนมโนรักษ์ 22/10/2562 ยืนยัน
33 นายอธิป พวงสมบัติ 24/10/2562 ยืนยัน
34 นางสาวจิตติพาณี คล้ายทอง 24/10/2562 ยืนยัน
35 นายอภิชาติ สุวรรณ 24/10/2562 รอ
36 นางสาวกรอุมา นุตะศรินทร์ 24/10/2562 รอ
37 นายธนพล ศิลปศร 24/10/2562 รอ
38 นายเดโชชัย ลิ้มทอง 24/10/2562 รอ
39 นายไกรสร เชษฐ์ขุนทด 29/10/2562 รอ
40 นายพิสุทธิ์ ล้วนศรี 01/11/2562 รอ
41 นายปิยฤกษ์ อินทะจักร์ 15/11/2562 รอ
42 นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี 15/11/2562 รอ
43 นายเจริญพงษ์ ชูนุช 19/11/2562 ยืนยัน
44 นางสาวคฑารัตน์ กิติมา 09/01/2563 รอ
45 นางสาวเจนจิรา วิริยะ 12/02/2564 รอ