ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ16/06/2564 - 18/06/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่10/01/2564
หน่วยงานผู้จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสานงานนางปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ021642524
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน40 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง10 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง
ลงทะเบียน

การแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาเครื่อง PC เบื้องต้น (PC Maintenance) (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

         ประกาศ

กำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

 อบรมวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564  

          ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่มีความจำเป็นอย่างมากและเป็นปัจจัยหลักที่จำทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการใช้งานโอกาสที่จะเกิดปัญหากับเครื่องย่อมเป็นไปได้ ดังนั้นผู้ใช้ควรมีความเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์และความมีความรู้พื้นฐานในการแก้ปัยหาเครื่อง PC เบื้องต้น เพื่อสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ตรงจุด สามารถใช้งานและบำรุงรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานที่สุด

          สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะศึกษาถึงวิธีในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาทั้งทางด้าน Hardware และ Software ทีมักเกิดกับเครื่อง PC รวมถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานยิ่งขึ้น

 

 

วิทยากร

image

นายประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย

วิทยากรจาก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
image

นายสมศักดิ์ ไกรสมุทร

ผช.วิทยากรจาก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวณัฐรดา พลราช 16/10/2562 ยืนยัน
2 นางสาวกัลยา คันธี 16/10/2562 ยืนยัน
3 นางสาวกนิฏฐา กองผ้าขาว 16/10/2562 ยืนยัน
4 นางจินตนาภรณ์ แสนเพ็ง 16/10/2562 ยืนยัน
5 นางสาวสุนิสา สุทธิแพทย์ 16/10/2562 ยืนยัน
6 นางสาวอรวรรณ ขัดสม 17/10/2562 ยืนยัน
7 นายณภัทร ภิรมย์รักษ์ 17/10/2562 ยืนยัน
8 นางสาวจารุวรรณ บรรเทาวงษ์ 17/10/2562 ยืนยัน
9 นางสาวพิชชาภา ศักดิ์ขวา 17/10/2562 ยืนยัน
10 นางสาวปิยนันท์ ชอบศิลประกอบ 17/10/2562 ยืนยัน
11 นางสาวจิราธร ลีสุขสาม 17/10/2562 ยืนยัน
12 นางสาวชลิตตา เกิดผล 17/10/2562 ยืนยัน
13 นายเอกราช ชนะการ 18/10/2562 ยืนยัน
14 นางภควรรณ คุณากรวงศ์ 18/10/2562 ยืนยัน
15 นางสาวณัฐพร เพ็ชรกลับ 18/10/2562 ยืนยัน
16 นายอำพร จันทพรม 18/10/2562 ยืนยัน
17 นางสาวอัจฉรา มิตรานนท์ 21/10/2562 ยืนยัน
18 นางสาวสมพร งามชื่น 22/10/2562 ยืนยัน
19 นายนฤดม แก้วชัย 22/10/2562 ยืนยัน
20 นางสาวปวีณา นพวารุมาศ 26/10/2562 ยืนยัน
21 นางสาวนภัสนันท์ กลัดหลำ 28/10/2562 ยืนยัน
22 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 29/10/2562 ยืนยัน
23 นางสาวคณิตกุล เอี่ยมหนู 30/10/2562 ยืนยัน
24 นายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ 30/10/2562 ยืนยัน
25 นางสาวสิริพัฒน์ บุญใหญ่ 31/10/2562 ยืนยัน
26 นายจิรายุ พรมจรรย์ 31/10/2562 ยืนยัน
27 นายพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ 01/11/2562 ยืนยัน
28 นางสาวนัยนา วงค์แววดี 05/11/2562 ยืนยัน
29 นางกัลปังหา เกี้ยวมาศ 06/11/2562 ยืนยัน
30 นายบุญชอบ เรืองนุ้ย 12/11/2562 ยืนยัน
31 นายจักรพันธ์ เฉลิมสิริโรจน์ 19/11/2562 ยืนยัน
32 นายพิชญ ปานมี 19/11/2562 ยืนยัน
33 นางสาวยุวดา ดวงมาก 11/12/2562 ยืนยัน
34 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมจิตราภรณ์ 09/01/2563 ยืนยัน
35 นายวราวิชญ์ ฐิติธนมณีรัฐ 10/01/2563 ยืนยัน
36 นางสาวฉันทนา ศิริรัตนเวคิน 13/01/2563 รอ
37 นางสาวนัยนา มั่นปาน 17/12/2563 รอ
38 นางสาวขวัญฤทัย ชิณะโชติ 05/02/2564 รอ
39 นางสาวทิพวัลย์ วิสาโรจน์ 22/02/2564 รอ
40 นางสาวอุไรภรณ์ มีดา 26/03/2564 รอ