ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ08/10/2563 - 08/10/2563
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศิลปากรเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่06/10/2563
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน50 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง20 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง

ระบบงานสารบรรณตามตารางกำหนดอายุเอกสารกรมศิลปากร เพื่อเชื่อมต่อระบบงานจดหมายเหตุในส่วนของงานบริหารเอกสาร รุ่นที่ 2

         

ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มแล้ว

 

          กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม ทุกประเภท ทั้งหนังสือเพื่อดำเนินการ หนังสือเวียนเพื่อทราบ เช่น ประกาศ คำสั่ง หนังสือประชาสัมพันธ์เป็นต้น สามารถค้นหาติดตาม เปิดอ่านเอกสารแนบ ตรวจสอบความก้าวหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนปัจจุบัน และหลักสำคัญของโครงการคือเพื่อทราบสถานะของการดำเนินงานในเอกสารของ แต่ละเรื่อง ที่ดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายในกรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับส่งหนังสือ   ระหว่างกรมศิลปากรกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมีการกำหนดอายุเอกสาร แต่ยังขาดส่วนของการจัดการเอกสาร คัดแยกหมวดหมู่เอกสารรอทำลายให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจัดส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาเอกสาร และรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดเตรียมเพื่อส่งเอกสาร ให้หอจดหมายเหตุฯเพื่อจัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาไฟล์เอกสารสำคัญไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ และอ้างอิงในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถระบุหมวดหมู่เอกสารสำหรับกำหนดอายุการจัดเก็บ สามารถค้นหา จัดเตรียมข้อมูลเสนอหอจดหมายเหตุฯ ตามระเบียบ เพื่อขอทำลายเอกสาร ที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และรองรับกับปริมาณงานที่มีเพิ่มขึ้น และส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุฯ เพื่อการจัดเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิงและสืบค้น  เพื่อสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ภาครัฐไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

 

วิทยากร

image

นายนิยม มาตุภูมานนท์

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท เอ็กซ์เซล ลิ้งค์ จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางอุบลรัตน์ ทิณพัฒน์ 16/09/2563 ยืนยัน
2 นางกชพร รัตนภักดี 16/09/2563 ยืนยัน
3 นางสาวญดา เถาว์ชาลี 16/09/2563 ยืนยัน
4 นางสาวดาริกา นิยันตัง 16/09/2563 ยืนยัน
5 นางสาวจิณณ์ณิชา แปงใจ 16/09/2563 ยืนยัน
6 นางสาวมณิสรา สุมาลัย 16/09/2563 ยืนยัน
7 นางสาวนารีรัตน์ หาญณรงค์ 16/09/2563 ยืนยัน
8 นางยุพิน คำปา 16/09/2563 ยืนยัน
9 นางสาวเสาวภา ประพรหม 16/09/2563 ยืนยัน
10 นางอุมาพร โพธิ์ศรี 16/09/2563 ยืนยัน
11 นายธนกร คำพิมาน 16/09/2563 ยืนยัน
12 นายสมชาติ จอมอุยมะดัน 16/09/2563 ยืนยัน
13 นางสาวอภิญญา ศรีปิ่นเป้า 16/09/2563 ยืนยัน
14 นางมุกดา ชวลิตานนท์ 16/09/2563 ยืนยัน
15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สาลี 16/09/2563 ยืนยัน
16 นางสาวพิมชนก ขำประเสริฐ 16/09/2563 ยืนยัน
17 นางสาวฐิติมา ป้อมปราการ 16/09/2563 ยืนยัน
18 นายปัญญวัฒน์ ชูแก้ว 16/09/2563 ยืนยัน
19 นางสุภาพร ปันมะ 16/09/2563 ยืนยัน
20 นางสาวเสาวนีย์ ปราบหงษ์ 16/09/2563 ยืนยัน
21 นางสาวมณีรัตน์ สุดใจ 16/09/2563 ยืนยัน
22 นางสาวพิไลพร ภู่อิ่ม 16/09/2563 ยืนยัน
23 นางสาวณัทกาญจน์ พาชอบ 16/09/2563 ยืนยัน
24 นางสาวกนกวรรณ โสดาจันทร์ 17/09/2563 ยืนยัน
25 นายณัฐวัฒน์ เวสประศาสตร์ 17/09/2563 ยืนยัน
26 นางสาวสุชาวดี แสงแก้ว 17/09/2563 ยืนยัน
27 นางสาวฐิติพรรณ ถนัดกิจ 17/09/2563 ยืนยัน
28 นายอดิศร สุพรธรรม 17/09/2563 ยืนยัน
29 นางภารดี สุภากาญจน์ 17/09/2563 ยืนยัน
30 นางสาวสุจิณา พานิชกุล 17/09/2563 ยืนยัน
31 นางนลินี สาจักร 18/09/2563 ยืนยัน
32 นางสาวรักชนก ทาริยะชัย 18/09/2563 ยืนยัน
33 นางวิลาวัลย์ เจริญพันธ์ 18/09/2563 รอ
34 นางสาวดารณี เพ่งผุดผ่อง 19/09/2563 รอ
35 นางสาวณัฐพร คงบังคับ 19/09/2563 รอ
36 นายพุฒิพงศ์ ทองนพคุณ 19/09/2563 รอ
37 นางนางรุจิรา พราหมณ์สกุล 21/09/2563 รอ
38 นางสาวนางสาวณภาภัช ดิษฐกระจัน 21/09/2563 รอ
39 นางสาวสุมาลี แสงอำไพ 21/09/2563 รอ
40 นางสาวภัควลัญชญ์ แคนทอง 21/09/2563 รอ
41 นางสาวอธิภรณ์ คำเสมอ 21/09/2563 รอ
42 นางสาวกัลชรี พูลเพิ่ม 21/09/2563 รอ
43 นางสาวสุพัตรา จงท่องกลาง 22/09/2563 รอ
44 นายนิธิศ ดำเพ็ง 22/09/2563 รอ
45 นางชรินทิพย์ เส็งพรม 22/09/2563 รอ
46 นายบุศรินทร์ ไชยคำมา 22/09/2563 รอ
47 นางขนิษฐา จินดา 23/09/2563 รอ
48 นางสาวฑิตาพร ชำนาญ 23/09/2563 รอ
49 นางสาววัลภาพร จอดพิมาย 02/10/2563 รอ
50 นางสาวนฤมล รั้วไชย 02/10/2563 รอ