ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ07/10/2563 - 07/10/2563
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศิลปากรเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่06/10/2563
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน44 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนสำรอง14 คน
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน หากท่านยืนยันการลงทะเบียนท่านจะอยู่ในรายชื่อสำรอง

ระบบงานสารบรรณตามตารางกำหนดอายุเอกสารกรมศิลปากร เพื่อเชื่อมต่อระบบงานจดหมายเหตุในส่วนของงานบริหารเอกสาร รุ่นที่ 1

ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มแล้ว

              กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม ทุกประเภท ทั้งหนังสือเพื่อดำเนินการ หนังสือเวียนเพื่อทราบ เช่น ประกาศ คำสั่ง หนังสือประชาสัมพันธ์เป็นต้น สามารถค้นหาติดตาม เปิดอ่านเอกสารแนบ ตรวจสอบความก้าวหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนปัจจุบัน และหลักสำคัญของโครงการคือเพื่อทราบสถานะของการดำเนินงานในเอกสารของ แต่ละเรื่อง ที่ดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายในกรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับส่งหนังสือ   ระหว่างกรมศิลปากรกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมีการกำหนดอายุเอกสาร แต่ยังขาดส่วนของการจัดการเอกสาร คัดแยกหมวดหมู่เอกสารรอทำลายให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจัดส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาเอกสาร และรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดเตรียมเพื่อส่งเอกสาร ให้หอจดหมายเหตุฯเพื่อจัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาไฟล์เอกสารสำคัญไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ และอ้างอิงในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถระบุหมวดหมู่เอกสารสำหรับกำหนดอายุการจัดเก็บ สามารถค้นหา จัดเตรียมข้อมูลเสนอหอจดหมายเหตุฯ ตามระเบียบ เพื่อขอทำลายเอกสาร ที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และรองรับกับปริมาณงานที่มีเพิ่มขึ้น และส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุฯ เพื่อการจัดเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิงและสืบค้น  เพื่อสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ภาครัฐไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

 

วิทยากร

image

นายนิยม มาตุภูมานนท์

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท เอ็กซ์เซล ลิ้งค์ จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางอัมพร สุดประเสริฐ 16/09/2563 ยืนยัน
2 นางสาวฉันทนา ศิริรัตนเวคิน 16/09/2563 ยืนยัน
3 นางสาวสุพิชญาภัค บุญเกิด 16/09/2563 ยืนยัน
4 นางสาวศศิมา ภูมิเทศ 16/09/2563 ยืนยัน
5 นายจิรายุ พรมจรรย์ 16/09/2563 ยืนยัน
6 นางเพลินพิศ ศิริ 16/09/2563 ยืนยัน
7 นางสาวศิรินภา อ่วมทรัพย์ 16/09/2563 ยืนยัน
8 นางสาวปิยะฉัตร คชภูมิ 16/09/2563 ยืนยัน
9 นางสาวสุเพ็ญภา สะขะโร 16/09/2563 ยืนยัน
10 นางสาวเบญจมาศ ศรีชัยปัญหา 16/09/2563 ยืนยัน
11 นางสาวอิสราวรรณ อยู่ป้อม 16/09/2563 ยืนยัน
12 นางสาวณัฐกานต์ แก้วสุจริต 16/09/2563 ยืนยัน
13 นายนายศราวุธ ชาวบางยี่ขัน 16/09/2563 ยืนยัน
14 นางนฤมล หวังมุขกลาง 16/09/2563 ยืนยัน
15 นางสาวศิริจิตราภร อ่อนแสงจันทร์ 16/09/2563 ยืนยัน
16 นางสาวทิพวัลย์ วิสาโรจน์ 16/09/2563 ยืนยัน
17 นางสาวกัญญา ทองบ้านเกาะ 16/09/2563 ยืนยัน
18 นางศาณิศรา ใบโพธิ์ 17/09/2563 ยืนยัน
19 นางสาวจุรีพร คงคาวาส 17/09/2563 ยืนยัน
20 นางสาวชุติมา ศรีโชติ 17/09/2563 ยืนยัน
21 นางสาวกาณฑ์อรพิชญ์ ผลกฤษณ์ 17/09/2563 ยืนยัน
22 นางสาวพรพรรณ นาเมือง 17/09/2563 ยืนยัน
23 นางวาสนา ญาณฤทธิ์ 17/09/2563 ยืนยัน
24 นางสาวโสภิตา พรหมเกษ 17/09/2563 ยืนยัน
25 นางน้ำทิพย์ ศิริมงคล 17/09/2563 ยืนยัน
26 นางสาวกชวรรณ จิตประไพ 17/09/2563 ยืนยัน
27 นางสาวสุดาวดี สุจริตกุล 17/09/2563 ยืนยัน
28 นางรัชณี งามเจริญ 17/09/2563 ยืนยัน
29 นางวันดี วงศ์สิปปกร 17/09/2563 ยืนยัน
30 นางสาวสุกัญญา สิงห์เมือง 17/09/2563 ยืนยัน
31 นางปรีดา ปั้นทอง 17/09/2563 ยืนยัน
32 นายชิงชัย สมทิพย์ 17/09/2563 ยืนยัน
33 นางสาวสุจิรา เสาวรัญ 17/09/2563 ยืนยัน
34 นางสาวสมลักษณ์ สุขสถิตย์ 17/09/2563 รอ
35 นางสาวศรินพร ฮุ่นตระกูล 17/09/2563 รอ
36 นางสาวณัฐกฤตา เถื่อนถ้ำ 17/09/2563 รอ
37 นางวิภาดา กะลัมพะวณิช 17/09/2563 รอ
38 นางปิยาพร แท่นขำ 20/09/2563 รอ
39 นางสาวอารียา สีชมพู 23/09/2563 รอ
40 นายพิชยพรรณ ช่วงประยูร 24/09/2563 รอ
41 นายศิริวัฒน์ ทองมี 25/09/2563 รอ
42 นางสาวศศิวิภา พงษ์สุวรรณ 30/09/2563 รอ
43 นางสาวรมิดา แผนตั้งต่อ 02/10/2563 รอ
44 นายคุณากร กรอบรูป 02/10/2563 รอ