ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ10/11/2563 - 10/11/2563
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่09/11/2563
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน25 คน

การนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถาน รุ่นที่ 1

               

                 ตามที่ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรมศิลปากร และได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดการประชุมอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันครบถ้วน นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงได้กำหนดให้มีโครงการจัดอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศขึ้น

 อบรมเวลา 9.00 น. - 16.00 น.

 

วิทยากร

image

นางสาวอรทัย จังวัฒนาทรัพย์

เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท จีโอเมติก จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางรัตติยา ไชยวงศ์ 01/10/2563 ยืนยัน
2 นางสาวอารียา สีชมพู 02/10/2563 ยืนยัน
3 นายณัฐพงศ์ ศิริวัฒนพิเชษฐ์ 02/10/2563 ยืนยัน
4 นายสมสุข แก้วล้อมทรัพย์ 02/10/2563 ยืนยัน
5 นางสาวปิยนันท์ ชอบศิลประกอบ 02/10/2563 ยืนยัน
6 นายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ 05/10/2563 ยืนยัน
7 นายปริวรรษ เจียมจิตต์ 05/10/2563 ยืนยัน
8 นายปรัชญา รุ่งเเสงทอง 06/10/2563 ยืนยัน
9 นางสาวเลิศลักษณ์ สุริมานนท์ 08/10/2563 ยืนยัน
10 นางสาวนภัคมน ทองเฝือ 14/10/2563 ยืนยัน
11 นายณัฐพล พิทักษ์รัตน์ 14/10/2563 ยืนยัน
12 นางสาวจินต์จุฑา เขนย 15/10/2563 ยืนยัน
13 นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ 15/10/2563 ยืนยัน
14 นางสาวศุภภัสสร หิรัญเตียรณกุล 15/10/2563 ยืนยัน
15 นายพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ 15/10/2563 ยืนยัน
16 นางสาวศิริวรรณ ทองขำ 16/10/2563 ยืนยัน
17 นางสาวอลิสา ขาวพลับ 16/10/2563 ยืนยัน
18 นางสาวนุชจรี ผ่องใสศรี 16/10/2563 ยืนยัน
19 นายชาญชัย ศรีกัญญา 16/10/2563 ยืนยัน
20 นางสาวสิริพัฒน์ บุญใหญ่ 16/10/2563 ยืนยัน
21 นางสาววิลาสินี แช่มสะอาด 16/10/2563 ยืนยัน
22 นายยอดดนัย สุขเกษม 18/10/2563 ยืนยัน
23 นางสาวเมริกา สงวนวงษ์ 18/10/2563 ยืนยัน
24 นางสาวเพลงเมธา ขาวหนูนา 19/10/2563 ยืนยัน
25 นายธนพล บึงอำพันธ์ 20/10/2563 ยืนยัน