ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ11/11/2563 - 11/11/2563
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่09/11/2563
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน18 คน
ลงทะเบียน

การนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถาน รุ่นที่ 2

 

                ตามที่ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรมศิลปากร และได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดการประชุมอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันครบถ้วน นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรจึงได้กำหนดให้มีโครงการจัดอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุด้วยระบบสารสนเทศขึ้น

 

วิทยากร

image

นางสาวอรทัย จังวัฒนาทรัพย์

เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท จีโอเมติก จำกัด
# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นายสมชาติ จอมอุยมะดัน 03/10/2563 ยืนยัน
2 นายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ 05/10/2563 ยืนยัน
3 นายปริวรรษ เจียมจิตต์ 05/10/2563 ยืนยัน
4 นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา 08/10/2563 ยืนยัน
5 นายภัทรพงษ์ เก่าเงิน 15/10/2563 ยืนยัน
6 นางสาวพิชนันท์ เงางาม 16/10/2563 ยืนยัน
7 นายยุทธูมิ มั่นตรง 19/10/2563 ยืนยัน
8 นายสหภัช สุรภักดิ์ 20/10/2563 ยืนยัน
9 นายธนพล บึงอำพันธ์ 20/10/2563 ยืนยัน
10 นางสาววีณา บุญเชิญ 20/10/2563 ยืนยัน
11 นายวีระศักดิ์ แสนสะอาด 20/10/2563 ยืนยัน
12 นายสุรพงษ์ สุริโย 21/10/2563 ยืนยัน
13 นางกัลปังหา เกี้ยวมาศ 22/10/2563 ยืนยัน
14 นายณัฐพงษ์ ฉิมมา 22/10/2563 ยืนยัน
15 นางสาวสุพรรษา ชำนาญ 22/10/2563 ยืนยัน
16 นางสาวปรียานุช จุมพรม 22/10/2563 ยืนยัน
17 นางสาวขนิษฐา โซวเซ็ง 22/10/2563 ยืนยัน
18 นายประพันธ์ เนื่องมัจฉา 22/10/2563 ยืนยัน