ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ28/01/2564 - 28/01/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่15/01/2564
หน่วยงานผู้จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน25 คน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหม่) รุ่นที่ 1 (เวลา 9.00 น - 12.00 น)

                     กรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเริ่มนำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน  กรมศิลปากรมีระบบงานจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทั้งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และรับส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานภายในกรม ทุกประเภท ทั้งหนังสือเพื่อดำเนินการ หนังสือเวียนเพื่อทราบ เช่น ประกาศ คำสั่ง หนังสือประชาสัมพันธ์เป็นต้น สามารถค้นหาติดตาม เปิดอ่านเอกสารแนบ ตรวจสอบความก้าวหน้าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนปัจจุบัน และหลักสำคัญของโครงการคือเพื่อทราบสถานะของการดำเนินงานในเอกสารของ แต่ละเรื่อง ที่ดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายในกรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับส่งหนังสือ   ระหว่างกรมศิลปากรกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมีการกำหนดอายุเอกสาร แต่ยังขาดส่วนของการจัดการเอกสาร คัดแยกหมวดหมู่เอกสารรอทำลายให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจัดส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาเอกสาร และรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดเตรียมเพื่อส่งเอกสาร ให้หอจดหมายเหตุฯเพื่อจัดเก็บเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาไฟล์เอกสารสำคัญไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ และอ้างอิงในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถระบุหมวดหมู่เอกสารสำหรับกำหนดอายุการจัดเก็บ สามารถค้นหา จัดเตรียมข้อมูลเสนอหอจดหมายเหตุฯ ตามระเบียบ เพื่อขอทำลายเอกสาร ที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และรองรับกับปริมาณงานที่มีเพิ่มขึ้น และส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุฯ เพื่อการจัดเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิงและสืบค้น  เพื่อสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ภาครัฐไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป

                  สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมการใช้งานในส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติม ให้สมัครเข้ารับการอบรม หน่วยงานละ 2 ท่าน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดอบรม 4 รุ่น โดยแบ่งเป็นวันละ 2 รุ่น ดังนี้:-

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2564  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

7. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 น. - 16.00 น

 

วิทยากร

# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวภาวินี ทองสันติสุข 11/12/2563 ยืนยัน
2 นางสาวสมลักษณ์ สุขสถิตย์ 11/12/2563 ยืนยัน
3 นางสาวดารณี เพ่งผุดผ่อง 11/12/2563 ยืนยัน
4 นางสาวณัฐพร คงบังคับ 11/12/2563 ยืนยัน
5 นางขนิษฐา จินดา 12/12/2563 ยืนยัน
6 นางสาวฑิตาพร ชำนาญ 12/12/2563 ยืนยัน
7 นางสาวเบญจา สงชู 12/12/2563 ยืนยัน
8 นางสาวกฤตยา มานะวุฑฒ์ 12/12/2563 ยืนยัน
9 นายวสุรัตน์ อังคนนท์ตรี 13/12/2563 ยืนยัน
10 นางสาววรรณรัตน์ อวิรุธมาณ 13/12/2563 ยืนยัน
11 นางวิลาวัลย์ เจริญพันธ์ 14/12/2563 ยืนยัน
12 นางสาวลลิตา เรี่ยวแรง 14/12/2563 ยืนยัน
13 นายสุเมธ สุขวิบูลย์ 14/12/2563 ยืนยัน
14 นางสาวพัชรินทร์ ม่วงงาม 15/12/2563 ยืนยัน
15 นายสมชาติ จอมอุยมะดัน 16/12/2563 ยืนยัน
16 นางสาวศิริวรรณ เทพา 17/12/2563 ยืนยัน
17 นางสาวศิริกัญญา ช่างทอง 17/12/2563 ยืนยัน
18 นางสาววณัฐษร เชิงชั้น 17/12/2563 ยืนยัน
19 นางกรรณิการ์ บัวโฮมบุรา 18/12/2563 ยืนยัน
20 นางสาวจารุวรรณ แสนหัวห้าว 18/12/2563 ยืนยัน
21 นางสาวกัญญา ทองบ้านเกาะ 25/12/2563 ยืนยัน
22 นางสาวสุภัทรา ทรัพย์สงเคราะห์ 28/12/2563 ยืนยัน
23 นางสาวพรพรรณ พัฒนธาดาพงษ์ 28/12/2563 ยืนยัน
24 นางสาววิมล ฉิมทัด 29/12/2563 ยืนยัน
25 นางพัทธมนัส ไขแสงทอง 29/12/2563 ยืนยัน