ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ23/03/2564 - 25/03/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่29/01/2564
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน28 คน
ลงทะเบียน

Microsoft Excel Basic 2013 (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

                 ศึกษาการใช้โปรแกรมMicrosoft Excelในงานทางด้านการคํานวณ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทํางานในเวริ์กชีท กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดสตูรคํานวณ การใช้งาน      ฟังก์ชั่นของเอกเซล การจัดรูปแบบเวิร์กชีท การนําเสนอด้วยกราฟ การพิมพ์เวริ์กชีทออกทางเครื่องพิมพ์    รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญและจําเป็นในการทํางานกับโปรแกรมไมโครซอฟต์ เอกเซล 

 

วิทยากร

# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นายเอกลักษณ์ ลอยศักดิ์ 16/12/2563 ยืนยัน
2 นางสาวอาทิพร ผาจันดา 16/12/2563 ยืนยัน
3 นางสาวระชา ภุชชงค์ 16/12/2563 ยืนยัน
4 นางสาวพนิดา วงศ์บุญ 17/12/2563 ยืนยัน
5 นางสาวดุษฎี ชัยเพชร 17/12/2563 ยืนยัน
6 นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ 17/12/2563 ยืนยัน
7 นางสาวพุธิตา ขำบุญลือ 17/12/2563 ยืนยัน
8 นางสาวมณีรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ 17/12/2563 ยืนยัน
9 นางสาวพิมพรฟ เอี่ยมจ้อย 17/12/2563 ยืนยัน
10 นางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล 17/12/2563 ยืนยัน
11 นางสาวพิศมัย ระพีพัฒน์ชัย 17/12/2563 ยืนยัน
12 นางสาวอัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ 17/12/2563 ยืนยัน
13 นายอมรินทร์ ณ พิบูลย์ 17/12/2563 ยืนยัน
14 นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 18/12/2563 ยืนยัน
15 นายศรายุทธ ธรรมโขติ 18/12/2563 ยืนยัน
16 นางสาวพิชนันท์ เงางาม 18/12/2563 ยืนยัน
17 นางสาวจุฑามาศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 18/12/2563 ยืนยัน
18 นางสาวอรทัย ทุเรียน 18/12/2563 ยืนยัน
19 นายนครรัฐ อ่องพิมาย 18/12/2563 ยืนยัน
20 นางสาวนภัคมน ทองเฝือ 21/12/2563 ยืนยัน
21 นางอัจฉรา จารุวรรณ 23/12/2563 ยืนยัน
22 นางสาวกรรณิการ์ เปรมใจ 23/12/2563 ยืนยัน
23 นางสาวสุพรรษา ชำนาญ 23/12/2563 ยืนยัน
24 นางสาวสุพรรษา ชำนาญ 23/12/2563 ยืนยัน
25 นายณัฐพงศ์ ศิริวัฒนพิเชษฐ์ 04/01/2564 ยืนยัน
26 นางสาวกนกวรรณ ชูดละออง 06/01/2564 ยืนยัน
27 นางสาวกชนิภา นิธิทัตมฆวาน 06/01/2564 ยืนยัน
28 นางสาวอริสรา คงประเสริฐ 08/01/2564 ยืนยัน