ระบบลงทะเบียนการสัมมนาอบรมออนไลน์
กรมศิลปากร
Infomation
กำหนดการ26/03/2564 - 26/03/2564
สถานที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคคลที่เปิดรับ เฉพาะเจ้าหน้าที่
ค่าลงทะเบียนฟรี
ปิดรับสมัครวันที่29/01/2564
ผู้ประสานงานปานใจ ดิษฐไชยวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ02-1642501-2 ต่อ 4090
จำนวนที่เปิดรับ30 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียน18 คน
ลงทะเบียน

การใช้ระบบสัมมนาออนไลน์ (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม มีความประสงค์จัดอบรม "ระบบสัมมนาออนไลน์" ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในการใช้ระบบดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรมศิลปากร ใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนผ่าน ระบบสัมมนาออนไลน์ ในการจัดอบรม สัมมนา ในโอกาสต่าง ๆ เนื่องจาก ยังมีหน่วยงานที่สมัครเข้าอบรมในปีงบประมาณ 2563 ที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ อันเนื่องมาจากเกิดภาวะโรคระบาดร้ายแรง Covid-19 ทางศูนย์เทคโนฯ จึงได้จัดเปิดอบรมขึ้นใหม่อีก 1 รุ่น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม มีโอกาสสมัครเข้าอบรมในครั้งนี้ฯ

 

วิทยากร

# ชื่อ - สกุล วันที่ลงทะเบียน การอนุมัติ
1 นางสาวสุพัตรา จงท่องกลาง 15/12/2563 ยืนยัน
2 นางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ 15/12/2563 ยืนยัน
3 นางสาวสุภมาศ ดวงสกุล 16/12/2563 ยืนยัน
4 นางกัลปังหา เกี้ยวมาศ 17/12/2563 ยืนยัน
5 นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ 17/12/2563 ยืนยัน
6 นางวีรยา จันทรดี 17/12/2563 ยืนยัน
7 นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ 18/12/2563 ยืนยัน
8 นางสาวสุเพ็ญภา สะขะโร 18/12/2563 ยืนยัน
9 นางสาวปภัชกร ศรีบุญเรือง 18/12/2563 ยืนยัน
10 นางสาวกนกวรรณ โสดาจันทร์ 23/12/2563 ยืนยัน
11 นางสาวศิริพร อุณภิรมย์ 25/12/2563 ยืนยัน
12 นางสาวดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย 30/12/2563 ยืนยัน
13 นางสาวพรยุภา สิงห์สา 04/01/2564 ยืนยัน
14 นางยุพเรศ แก้วกันยา 07/01/2564 ยืนยัน
15 นางอรวรรณ เพ็งฉิม 07/01/2564 ยืนยัน
16 นายเอกภพ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 08/01/2564 ยืนยัน
17 นายสุภกิติ มุสิราช 10/01/2564 ยืนยัน
18 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม 14/01/2564 ยืนยัน